اسامی سرمایه گذاران حاضر در عصرانه‌ها

جناب آقای علی اصغر زمانی

جناب آقای جعفر صفوی

جناب آقای نادر رفتاری