تاریخ های مهم

تاریخ های مهم رویداد

آخرین مهلت ارسال ایده                                              ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

زمان برگزاری رویداد                                                       آبان ۱۳۹۷

برگزار کننده                                              ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر   

568787c9_shutterstock_ashpazbashy