گزارش آنلاین کلاس های آموزشی

ارائه بوم کسب و کار توسط ایده پردازان (پنج شنبه – ۹۶/۲/۱۴)

ارائه بوم کسب و کار توسط ایده پردازان (جمعه – ۹۶/۲/۸)

آماده سازی بوم کسب و کار توسط ایده پردازان (جمعه – ۹۶/۲/۸)

گپ و گفت با سرمایه گذاران (۹۶/۱/۳۱)

کلاس آموزش نگارش بوم کسب و کار (۹۶/۱/۳۱)

کلاس آموزش نگارش طرح و مباحث مالی در کسب و کار (۹۶/۱/۳۱)

آماده سازی محل کلاس جهت اموزش برگزیدگان مرحله اول (۹۶/۱/۳۰)